KKK

Mis vahe on esinduslepingul ja ainuesinduslepingul

Maaklerteenuste lepingu puhul on tegemist käsunduslepinguga ning neile kohaldatakse võlaõigusseaduses (VÕS) sätestatut. Vastavalt VÕS § 620 täpsustab kinnisvaramaaklerite tegevusega seonduvat standard EVS-EN 15733:2010. Iga lepingu puhul on tegemist konkreetse kokkuleppega ja need võivad olla väga erinevad.

Esinduslepingu all mõistetakse kokkulepet kinnisvaramaakleri ja kliendi vahel, kus viimane annab maaklerile õiguse esindada teda kinnisvara müümisel. Seejuures võib müümisega samal ajalt tegeleda nii omanik ise kui ka kõik teised kinnisvaramaaklerid, kellega omanik on kirjaliku kokkuleppe sõlminud.

Maakleril on õigus maakleritasule alates tema vahendamise või osutamise tulemusena müügilepingu sõlmimisest. Seejuures saab tasu vaid ostja leidnud maakler. Kui omanik leiab ostja ise, siis maakleritel õigust tasule ei teki.

Ainuesinduslepingu all mõistetakse kokkulepet, kus klient usaldab kinnisvara müügi ainult ühele kinnisvaramaaklerile. Sel juhul on maakleril õigus maakleritasule alates tema vahendamise või osutamise tulemusena müügilepingu sõlmimisest juhul, kui maakler on leidnud ostja.

Ainuesinduslepingus võib ka kokku leppida, et maakleril tekib õigus maakleritasule müügilepingu sõlmimisel igal juhul, ka siis, kui ostja on leidnud müüja iseseisvalt. On võimalik, et kui müüja leiab ise ostja, siis hüvitatakse maaklerile ainult teatud kulud, mis on otseselt tõestatavad ja seotud näiteks reklaamiga.

 

Kas üürnikul on õigus ukselukku vahetada

Jah, üürnikul on see õigus. Põhiseadusesse on kirja pandud, et eluruumi valdajal on eluruumi puutumatus. Kui omanik on valduse üle andnud, siis ei tohi sinna ruumi siseneda ilma selle otsese valdaja ehk üürniku nõusolekuta.

Kui omanik on valduse üle andnud, puudub tal lukkude vahetamise õigus. Kui ta seda teeb, võib üürnik lukud uuesti ära vahetada.

Kui üürileping lõpeb, tuleb vanad lukud tagasi panna, sest enne omanikule üleandmist tuleb korteris taastada endine olukord.

 

Kas üürnik peab lubama omaniku korterisse

Üürnik peab omaniku korterisse lubama, kui see on vajalik korteri säilimiseks, mahamüümiseks või üürimiseks teisele isikule, seda näiteks juhul, kui üürileping on lõppemas. Sealjuures tuleb arvestada, et korteri ülevaatamiseks peab olema üürniku nõusolek. Omanik peab ülevaatamisest ette teatama ning leppima kokku aja, mis üürnikule sobib.


Kas üürnikul on õigus üürikorterisse sisse registreerida

Kehtiva üürilepingu korral ei ole vaja korteriomaniku nõusolekut, et korterisse sisse registreerida.

Piisab üürilepingu esitamisest ning rahvastikuregistri osakonna ametnikelt laekub omanikule teade, et antud isik on tema korterisse sisse registreeritud.

Juhul, kui üürnik on peale üürilepingu lõppemist unustanud ennast välja kirjutada, saab seda teha omanik, saates vastava teate rahvastikuregistrisse.

Comments are closed.